top of page

שירותי המחקר של Insight

Employee

מחקרים ארגוניים​

חווית עובד

מחקר הבוחן את החוויה הכוללת אשר ארגון מייצר עבור עובדיו. חווית עובד מוצלחת מייצרת סביבת עבודה בה העובד מרגיש שהארגון רואה אותו ואת צרכיו ולכן חש כי קיימת אכפתיות מצד הארגון כלפיו. הדבר המייצר חיבור ומחוייבות גבוהה יותר כלפי החברה ומוביל לתרומה ופרודיוקטיביות גבוהה יותר מצד העובד.

מחקרים ארגוניים 

מחקרים המאפשרים לארגון לקבל מידע מקרב עובדיו ומנהליו. לאינסייט - Insight  מגוון כלים ייעודים למחקרים פנים ארגוניים המאפשרים לקבל הן מידע נקודתי והן מעקב לאורך זמן בנושאים כסקרי עמדות ומחוברות, הערכת עובדים, שביעות רצון עובדים, מיתוג מעסיק ועוד. 

מחקרי הערכת עובדים

שיטת מחקר המאפשרת הערכה של ביצועי עובדים בארגון במדדים "קשים" כגון כמות, איכות, תפוקה וכן על פי מדדים "רכים" כגון התנהגות, יצירתיות, עבודת צוות ועוד, על בסיס איסוף נתונים מסביבת העבודה וניתוחם. מחקר הערכת העובדים של אינסייט - Insight מספק מידע על ערכו של העובד לארגון, מאפשר להעריך את חוזקותיו וחולשותיו ומידת התאמתו לארגון בהווה ובעתיד וכן לאתר טאלנטים.

מחוברות ארגונית

מחקר הבוחן את החיבור של העובדים לארגון ומספק אינדיקציה על נטית העובדים להיות פרודוקטיביים, להישאר בארגון לטווח ארוך ולהפגין שיעורי הצלחה גבוהים יותר בתפקידם.

מחקר המחוברות הארגונית של אינסייט – Insight, בוחן מגוון מדדים כגון חיבור לערכי הארגון והמחוייבות למטרותיו, תחושת הביטחון בארגון, זמינות משאבי העובד לטובת הארגון, צמיחה והתפתחות עתידית של העובדים בארגון ועוד. 

איתור פערים

שיטת המחקר המודדת פערים בין חווית הלקוח והתפיסה הפנים ארגונית של החוויה. מחקרי איתור הפערים של אינסייט – Insight, מאפשרים לאתר בתוך הארגון נקודות מרכזיות בהן קיימים פערים המצריכים טיפול ושינוי.

bottom of page